Υποενότητα 3 – Δυνατότητες μέσων GIS στον τομέα του αειφόρου τουρισμού

Σε αυτήν την τελευταία υποενότητα παρουσιάζεται η ευκαιρία που προσφέρει το GIS στον εντοπισμό και την ανάλυση συγκεκριμένων περιοχών τουριστικού-νατουραλιστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος και θα τονιστεί η πιθανή χρήση αυτών των εργαλείων στον τουρισμό (π.χ. αύξηση του μεριδίου χρήσης γης που προορίζεται για τυπικές καλλιέργειες μέσω κινήτρων στον τοπικό πληθυσμό). Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνονται ορισμένες επεξηγηματικές προσομοιώσεις.

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για το Submodule 3

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα και σε άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από εδώ