Ενότητα 3: Τεχνολογίες και μοντέλα υλοποίησης για τη βιώσιμη διατήρηση και διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων φυσικοπολιτισμικού-πολιτισμικού

Είσαι εδώ Αρχική / Πνευματικά αποτελέσμ… / О3 Προηγμένες διδακτ… / Ενότητα 3: Τεχνολογί…

Περιβαλλοντική διάσταση

Εργαλείο 1: Τεχνολογίες που στοχεύουν στη διατήρηση της Μικτής Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς από τις επιπτώσεις των καιρικών παραγόντων
Αυτή είναι μια επισκόπηση των πιο σημαντικών τεχνολογιών που στοχεύουν στη διατήρηση των επιφανειών από τις επιπτώσεις των καιρικών παραγόντων (απορροή νερού, ψύξη-απόψυξη, ανακύκλωση από υγρό σε στεγνό), όπως προστατευτικές επιστρώσεις υψηλής ποιότητας που διαθέτουν διαφάνεια, αναστρεψιμότητα, συμβατότητα με η επιφάνεια, η μακροχρόνια διάρκεια ζωής, η εύκολη σύνθεση, η συντήρηση χαμηλού κόστους και η μη τοξικότητα.

Εργαλείο 2: Τεχνολογίες που στοχεύουν στη διατήρηση της Μικτής Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς από δομικές ζημιές
Αυτή είναι μια επισκόπηση των κύριων τεχνολογιών που είναι αφιερωμένες στη δομική σταθεροποίηση, όπως άγκυρες ράβδων, μπουλόνια βράχου, δίχτυ κατάπτωσης από βράχο, μικροσωλήνες, αρμολόγηση με πίδακα, νέες τεχνολογίες όπως «ενεργές ραφές»

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 3

Κοινωνική Διάσταση

Εργαλείο 1: Σχέδιο συντήρησης διατήρησης και στρατηγικές εφαρμογής για πολιτιστικά τοπία
Αυτή είναι μια εισαγωγή στις τέσσερις κύριες θεραπείες για πολιτιστικά τοπία:

  • Διατήρηση
  • Αναμόρφωση
  • Αποκατάσταση
  • Ανακατασκευή

Ενέργειες που απαιτούνται για την παραγωγή Αναφοράς Πολιτιστικού Τοπίου, όπως ιστορική έρευνα, απογραφή και τεκμηρίωση υφιστάμενων συνθηκών, ανάγνωση του τοπίου, απογραφή ιστορικών φυτών.

Εργαλείο 2: Στρατηγικές και πολιτικές πρόληψης κατολισθήσεων σε διεθνή και εθνική κλίμακα
Η ευπάθεια των τοποθεσιών Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς στις κατολισθήσεις είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά με την ανάπτυξη διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Απαιτούνται αξιόπιστες και ακριβείς αναλύσεις δεδομένων για την επεξεργασία σωστών γεωλογικών και γεωτεχνικών μοντέλων για αστοχία και αστάθεια πρανών, προκειμένου να επιτευχθούν, σε συνδυασμό με ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα, οι καταλληλότερες ενέργειες μετριασμού.

Ένα παράδειγμα δύο διαφανειών των διδακτικών παρουσιάσεων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 3

Οικονομική Διάσταση

Εργαλείο 1: Μέτρα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη μικτή φυσική και πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. Οικολογική προσέγγιση)
Ο όρος «οικολογικό μουσείο» αναφέρεται σε οικολογικές δραστηριότητες που στοχεύουν να αναπτύξουν μια ολόκληρη περιοχή ως ζωντανό μουσείο. Ένα οικομουσείο ενσωματώνει τρία στοιχεία:

  • Διατήρηση της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε μια δεδομένη περιοχή.
  • Διαχείριση αυτής της κληρονομιάς με τη συμμετοχή κατοίκων.
  • Λειτουργία της διατηρητέας φύσης και των παραδόσεων ως μουσείου

Εργαλείο 2: Ολοκληρωμένα συστήματα τέχνης-πολιτισμικού-τοπίου και κύκλοι κατανάλωσης-αποκατάστασης
Η αειφόρος παραγωγή λαμβάνει επίσης υπόψη τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία βασίζεται. Σήμερα, η περιοχή ως τοπίο αντιπροσωπεύει ένα σύνθετο οικοσύστημα (κοινότητες, παραδόσεις, πολιτισμοί και συγκεκριμένα γεωργικά συστήματα) καθώς και ένα πολύτιμο αγαθό για την πολιτιστική διατήρηση της τέχνης και της ιστορίας. Αποτελεί επίσης στρατηγικό πλεονέκτημα για την υπεράσπιση και την προώθηση περιβαλλοντικών πολιτικών.

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα και σε άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από εδώ