Ενότητα 2: Τεχνολογίες και μοντέλα υλοποίησης για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση του Φυσικού Κεφαλαίου

Είσαι εδώ Αρχική / Πνευματικά αποτελέσμ… / О3 Προηγμένες διδακτ… / Ενότητα 2: Τεχνολογί…

Περιβαλλοντική διάσταση

Εργαλείο 1: Τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα
Μια επισκόπηση των επιλογών για την αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας των ειδών και των οικοσυστημάτων ενόψει της κλιματικής αλλαγής, όπως:

  • Μείωση των μη κλιματικών πιέσεων, όπως η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση, η απώλεια και ο κατακερματισμός των οικοτόπων και των χωροκατακτητικών ξένων ειδών.
  • Ευρύτερη υιοθέτηση πρακτικών διατήρησης και αειφόρου χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δικτύων προστατευόμενων περιοχών.

Εργαλείο 2: Εργαλεία ΤΠΕ που στοχεύουν στη διατήρηση της Φυσικής Κληρονομιάς μέσω βελτιωμένων συστημάτων περιβαλλοντικών πληροφοριών
Οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες δείχνουν πόσο οι έγκαιρες περιβαλλοντικές πληροφορίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής πρόκλησης της προστασίας της βιοποικιλότητας μέσω της πρόληψης και διαχείρισης περιβαλλοντικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες εξαρτάται από την αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με μια μεγάλη ποικιλία τομέων και πηγών.

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 2

Κοινωνική Διάσταση

Εργαλείο 1: Εργαλεία ΤΠΕ που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων και υπεύθυνων στρατηγικών τουρισμού
Ο στόχος αυτού του τύπου εργαλείων ΤΠΕ είναι η προστασία και η διατήρηση της Φυσικής Κληρονομιάς και η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων, βιώσιμων και υπεύθυνων τουριστικών στρατηγικών μέσω τεχνολογιών ψηφιοποίησης καθώς και εφαρμογής καλών πρακτικών, εκμάθησης πολιτικών και ανάπτυξης ικανοτήτων.

Εργαλείο 2: Στρατηγικές και πολιτικές πρόληψης των πλημμυρών σε διεθνή και εθνική κλίμακα
Αυτή είναι μια επισκόπηση των βασικών περιεχομένων των «Βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη, την προστασία και τον μετριασμό των πλημμυρών», που είναι το έγγραφο αναφοράς της ΕΕ για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας. Αποτελείται από τρία μέρη. Στο μέρος I περιγράφονται οι βασικές αρχές και προσεγγίσεις. Το Μέρος II αφορά τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των αρχών και προσεγγίσεων. Δείτε τα συμπεράσματα στο μέρος III.

Ένα παράδειγμα δύο διαφανειών των διδακτικών παρουσιάσεων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 2

Οικονομική Διάσταση

Εργαλείο 1: Μέτρα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τουριστικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Φυσική Κληρονομιά
Αυτή είναι μια εισαγωγή στη συμβολή που έδωσε η τουριστική βιομηχανία στην προστασία της βιοποικιλότητας εξετάζοντας πώς τα μέτρα βιοποικιλότητας έχουν ενσωματωθεί στα βραβεία και τα πρότυπα ΕΚΕ στον τουρισμό. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό σε Προστατευόμενες Περιοχές που είναι μια εθελοντική συμφωνία που απευθύνεται σε τουριστικούς φορείς που εργάζονται σε προστατευόμενες περιοχές.

Εργαλείο 2: Καλές πρακτικές στη γεωργία και τη δασοκομία με στόχο την προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές
Αυτή είναι μια επισκόπηση των πολιτικών διαχείρισης που στοχεύουν στην προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων εντός και γύρω από προστατευόμενες περιοχές χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτές οι πολιτικές εμπλέκουν τους ενδιαφερομένους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και αυξάνουν τη γενική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα φυσικά πλεονεκτήματα (τόσο οι κίνδυνοι όσο και οι οικονομικές δυνατότητες), προκειμένου να συνδυαστούν οι κερδοφόρες δραστηριότητες και η προστασία της φυσικής κληρονομιάς.

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα και σε άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από εδώ