Ενότητα 2 – NRGs και κοινωνική διάσταση

Αυτή η ενότητα αποτελείται απο μια εισαγωγή στις γενικές αρχές του βιώσιμου τουρισμού, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη (π.χ. διαχείριση απορριμμάτων και εκπομπών που σχετίζονται με την τουριστική ροή). Για το σκοπό αυτό, εισάγονται οι κύριοι Βασικοί Δείκτες που ορίζονται από το σύστημα ETIS και εισήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην παρουσίαση σε βάθος των δεικτών ETIS «Κοινωνικός και Πολιτιστικός Αντίκτυπος», «Οικονομική Αξία» και «Περιβαλλοντικός Αντίκτυπος», αναδεικνύοντας τη σύνδεσή τους με τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Η ενότητα παρουσιάζει επίσης μια επισκόπηση των στρατηγικών που προωθούνται ή/και εφαρμόζονται ήδη σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο (π.χ. «Αστικά απόβλητα – Αστικές στρατηγικές για τη διαχείριση απορριμμάτων σε τουριστικές πόλεις»).

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 2

Η ενότητα παρουσιάζει επίσης μια υποενότητα αφιερωμένη στην εισαγωγή του υπεύθυνου τουρισμού ως ένα είδος βιώσιμου τουρισμού, όπου ζητείται από άτομα, οργανισμούς και επιχειρήσεις να αναλάβουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους και τις επιπτώσεις των πράξεών τους. Αυτός ο τύπος βιώσιμου τουρισμού παρουσιάζεται κάνοντας αναφορές στα βασικά έγγραφα για αυτό το θέμα (π.χ. τη «Διακήρυξη του Κέιπ Τάουν» του 2002) και τονίζοντας την αρχή ότι, σε αντίθεση με τον οικοτουρισμό, ο υπεύθυνος τουρισμός δεν στοχεύει στη δημιουργία εναλλακτικών τουριστικών προορισμών σε μαζικούς, αλλά κυρίως στοχεύει στη μείωση της τουριστικής πίεσης στους παραδοσιακούς προορισμούς, μέσω της υιοθέτησης πιο βιώσιμων λύσεων τόσο από τους tour operators όσο και από τους επισκέπτες. Επομένως, η υποενότητα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό το τουριστικό μοντέλο αντιμετωπίζει τον λεγόμενο «υπερτουρισμό» (δηλαδή την υπερβολική και απερίσκεπτη τουριστική ροή), μετριάζοντας την ίδια την τουριστική ροή και εκπαιδεύοντας τη συμπεριφορά των χειριστών και των επισκεπτών.

Ένα παράδειγμα δύο διαφανειών των διδακτικών παρουσιάσεων που δημιουργήθηκαν για την Ενότητα 2

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα και σε άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από εδώ