Модул 3: Технологии и модели за устойчиво съхранение и управление на интегрираните природни и културни комплексни системи

Вие сте тук Начало / Продукти / О3 Дидактични модули… / Модул 3: Технологии …

Екологично измерение

Инструмент 1: Технологии за опазване на смесеното културно и природно наследство от атмосферни влияния
Преглед на най-важните технологии за опазване на повърхностите от ерозия и атмосферни влияния (водни течения, замразяване-размразяване, циклично изменение от мокро към сухо), като например висококачествени защитни покрития, които се отличават с прозрачност, реверсивност, съвместимост с повърхността, дългосрочен живот, лесен синтез, евтина поддръжка и нетоксичност.

Инструмент 2: Технологии за опазване на смесеното културно и природно наследство от структурни повреди
Преглед на основните технологии за структурно укрепване, като например прътови анкери, скални болтове, мрежи против скално падане, микропилоти, струйно фугиране, нови технологии като “активни шевове”.

Част от Дидактичния наръчник към Модул 1

Социално измерение

Инструмент 1: План за съхранение и стратегии за културни ландшафти
Въведение в четирите основни процедури за третиране на културните ландшафти:

  • Съхраняване;
  • Рехабилитация;
  • Реставрация;
  • Реконструкция.

Представени са необходимите действия за изготвянето на доклад за културните ландшафти, като напр. исторически изследвания, инвентаризация и документиране на съществуващите условия, разчитане на ландшафта и др.

Инструмент 2: Стратегии и политики за превенция на свлачищата в международен и национален мащаб
Уязвимостта на обектите на културното и природното наследство от свлачища е въпрос, който трябва да бъде разгледан по подходящ начин чрез разработването на мултидисциплинарни подходи. Необходими са надеждни и точни анализи на данни, за да се разработят правилни геоложки и геотехнически модели, за да се намерят най-подходящите действия за смекчаване на последиците.

Част от дидактичната презентация към Модул 3

Икономическо измерение

Инструмент 1: Мерки за корпоративна социална отговорност на туристическите предприятия, свързани със смесеното природно и културно наследство
Терминът „екомузей“ се отнася до екологични дейности, които имат за цел да развият цял ​​регион като жив музей. Екомузеят въплъщава три елемента:

  • Опазването на природното и културно наследство в даден регион;
  • Управление на това наследство с участието на жителите;
  • Функционирането на съхранената природа и традиции като музей.

Инструмент 2: Интегрирани системи за изкуство-култура-ландшафт и цикли за възстановяване на потреблението
Устойчивото производство взема под внимание и социалните и културни особености на територията, в която се развива. Днес територията като ландшафт представлява сложна екосистема (общности, традиции, култури и специфични земеделски системи), както и ценен актив за културното съхранение на изкуството и историята. Освен това е стратегически актив за защита и насърчаване на екологични политики.

Достъп до модула и останалото образователно съдържание: тук.