Модул 2: Технологии и модели за съхранение и устойчиво управление на природния капитал

Вие сте тук Начало / Продукти / О3 Дидактични модули… / Модул 2: Технологии …

Екологично измерение

Инструмент 1: Технологии за намаляване на въздействието на климатичните промени върху биологичното разнообразие
Преглед на възможностите за повишаване на адаптивния капацитет на видовете и екосистемите в условията на климатични промени, като например:

  • Намаляване на неклиматичните въздействия, като замърсяване, свръхексплоатация, загуба и фрагментация на местообитанията и инвазивни чужди видове;
  • Разширяване използването на практики за опазване и укрепване на мрежите от защитени зони.

Инструмент 2: ИКТ за опазване на природното наследство чрез подобряване на информационните системи за околната среда
Горските пожари, наводненията и засушаванията показват как навременната информация за околната среда може да има значение по време на извънредна ситуация. Справянето с екологичното предизвикателство за опазване на биоразнообразието чрез предотвратяване и управление на екологични бедствия зависи от оценката на данни, които се отнасят до най-различни сектори и източници.

Част от Дидактичния наръчник към Модул 2

Социално измерение

Инструмент1: ИКТ за разработване на новаторски и отговорни туристически стратегии
Целта на този вид инструменти е да се защити и съхрани природното наследство. Те се използват за разработването и насърчаването на новаторски, устойчиви и отговорни туристически стратегии чрез цифровите технологии, както и за прилагането на добри практики, обучение по политики и изграждане на капацитет.

Инструмент 2: Стратегии и политики за превенция на наводненията в международен и национален мащаб
Тук е представено основното съдържание на “Най-добри практики за превенция, защита и смекчаване на последиците от наводнения” – референтният документ на ЕС за управление на риска от наводнения. Той се състои от три части. В част I са описани основните принципи и подходи. Част II се отнася до начините за ефективно прилагане на тези принципи и подходи. Заключенията са направени в част III.

Част от дидактичната презентация към Модул 2

Икономическо измерение

Инструмент 1: Мерки за корпоративна социална отговорност на туристическите предприятия, свързани с природното наследство
Това е въведение в приноса на туристическата индустрия за опазването на биоразнообразието и как тези мерки са интегрирани в стандартите за КСО в туризма. Например Европейската харта за устойчив туризъм в защитените територии, която е доброволно споразумение, насочено към туристическите оператори, които работят в тези територии.

Инструмент 2: Добри практики в земеделието и горското стопанство, насочени към насърчаване на производствените дейности в защитените територии
Представени са политиките за управление, насочени към насърчаване на производствените дейности в и около защитените територии, без това да оказва отрицателно въздействие върху опазването на биологичното разнообразие. Тези политики включват заинтересованите страни в опазването на биологичното разнообразие и повишават общата осведоменост за природните богатства (както за рисковете, така и за икономическия потенциал), за да се съчетаят печелившите дейности с опазването на природата.

Достъп до модула и останалото образователно съдържание: тук.