Модул 1: Технологии и модели за съхранение и устойчиво управление на културното наследство

Вие сте тук Начало / Продукти / О3 Дидактични модули… / Модул 1: Технологии …

Защитата на културното наследство от земетресения е отворен въпрос, поради трудностите при намирането на технически решения, които позволяват добър баланс между тяхната ефективност и инвазивност. Една от най-подходящите и ефективни съществуващи техники за защита е сеизмичната изолация на музейни артефакти.

Инструмент 2: Технологии и стратегии за почистване на камъка на културното наследство
Физическите, химическите и биологичните агенти влошават състоянието на каменните паметници. Съществуват много фактори, които го разрушават, но основните са замърсяването на въздуха, наличието и концентрацията на соли и биологичното разрушаване. При консервацията на каменни повърхности и фрески е необходимо да се определи основната причина за рушенето и да се използват най-подходящите за решаване на конкретния проблем подходи и технологии.

Част от Дидактичния наръчник към Модул 1

Социално измерение

Инструмент 1: Добри практики и дейности за устойчиво управление на твърдите битови отпадъци в туристическия сектор
Преходът към кръгова икономика при управлението на твърдите битови отпадъци се превръща в много важна цел в страните от ЕС. По данни на Европейския парламент туризмът представлява третата по значимост социално-икономическа дейност в ЕС. Следователно са необходими добри практики, насочени към ефективно и устойчиво управление на твърдите битови отпадъци в туризма.

Инструмент 2: Стратегии и политики за превенция на земетресенията в международен и национален мащаб
Неотдавнашните земетресения в Италия, Турция и Гърция доведоха до загубата на безценни исторически ценности и подчертаха нарасналата необходимост от целенасочени действия за смекчаване на последиците от тях, за да се опази културното наследство от природни бедствия. Добре известно е обаче, че целенасочените мерки не са достатъчни, ако не са координирани в общи политики за намаляване на риска от бедствия, които да хармонизират различния технически принос и подход.

Част от дидактичната презентация към Модул 1

Икономическо измерение

Инструмент 1: Мерки за корпоративна социална отговорност (КСО) на туристическите предприятия, свързани с културното наследство
Корпоративната социална отговорност е чудесен инструмент, чрез който предприятията могат автоматично да постигнат целите си за устойчивост, като насочат печалбите си към опазване на културното наследство чрез портфейли, които се базират на въздействието. И затова е важно да се опишат подробно ползите и да се опростят методите на частния сектор, който се ангажира с опазването на културното наследство.

Инструмент 2: Устойчиво управление на туристическата дестинация
Устойчивият, интегриран подход към управлението на туристическите дестинации е полезен за:
Удовлетворяване на нуждите на туристите и икономическите интереси на туристическата индустрия;
Балансиран подход към развитието на туризма по начин, който намалява отрицателните въздействия;
Защита на местното културно наследство и околната среда.

Достъп до модула и останалото образователно съдържание: тук.