Модул 3: Невъзпроизводимите блага и икономиката

Вие сте тук Начало / Продукти / О2 Въвеждащи дидакти… / Модул 3: Невъзпроизв…

В този модул са представени най-добрите практики за устойчиво управление на невъзпроизводимите блага и създаването на бизнес дейности, които носят икономически ползи, но са и са полезни за околната среда и местната общност; обръща се специално внимание на така наречените зелени работни места. Представени са някои добри практики и инициативи на ЕС, като „Натура 2000“, солниците и опазването на биоразнообразието, Европейските културни маршрути, насочени към исторически обекти с транснационално значение и важни за разбирането на общите европейски ценности. Акцентирано е върху кръговата икономика и ползите от нея за туристическата индустрия.

Част от Дидактичния наръчник към Модул 3

Подмодул 3.2 е на тема „Невъзпроизводимите блага и развиващият се туризъм“ и се фокусира върху туризма, като мощен двигател за насърчаването на устойчив икономически растеж на туристическите дестинации в развиващите се страни чрез прилагането на добри практики чрез така наречените „туристи за развитие“ (напр. краткосрочни изследователи и хуманитарни работници). Подмодулът представя и някои добри практики в тази област, като напр. платформата „Туризъм за постигане на Целите за устойчиво развитие“, разработена от Световната организация по туризъм, както и проекти, насочени към превръщането на туризма в двигател за постигането на 17-те цели за устойчиво развитие.

Част от дидактичната презентация към Модул 3

Достъп до модула и останалото образователно съдържание: тук.