Модул 1: Невъзпроизводимите блага и околната среда

Вие сте тук Начало / Продукти / О2 Въвеждащи дидакти… / Модул 1: Невъзпроизв…

Този модул въвежда в концепциите за културно и природно наследство, представя основните видове невъзпроизводими блага, които попадат в тези две категории, като се обръща специално внимание на международните и европейските регламенти, напр. тук ще намерите определение и примери за защитените от ЮНЕСКО и „Натура 2000“ обекти. Тук са представени и различните взаимодействия между невъзпроизводимите блага и видовете заобикаляща ги среда (градска или естествена), въведени са основните видове опасности – естествени или антропогенни, за невъзпроизводимите блага. Представени са и основните концепции за оценка и управление на риска с цел опазването на природното и културното ни наследство.

Този модул съдържа и подмодул за екотуризма като вид устойчив туризъм. В него е отделено внимание на устойчивото земеделие, селския туризъм и екомузеите, представени са разпръснатите хотели в Италия, както и мрежата от гори-модели. Представени са и някои съвременни професии в екотуризма, които биха спомогнали за по-лесната професионална ориентация на младежите. Накрая са направени препоръки към туристите и туристическите фирми за устойчиви пътешествия в синхрон с Целите за устойчиво развитие.

Част от дидактичната презентация към Модул 1

Достъп до модула и останалото образователно съдържание: тук.